Politikalarımız

Grup Vizyonumuz

Yaratıcı Çözümlerin Markası Olmak.

Grup Misyonumuz

Müşterilerimizin, atık, kâğıt ve ambalaj ihtiyaçlarını sürekli gelişerek karşılamak.

Müşterimize Sözümüz

Ürün ve hizmetlerinize değer katan stratejik ortağınız olacağız.


[toggle state="closed" title="KVKK"] [grid] [column size="1-1"]

Selkasan Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş.(bundan sonra Selkasan olarak anılacaktır) Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Selkasan tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ve uygulamada dikkate alınan ilkeler ortaya konulmaktadır. Ayrıca, Selkasan kişisel verileri hangi amaçlarla işledikleri, kişisel veri toplama yöntemi, bunun hukuki amacı, verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği ile ilgililerin haklarına ilişkin bilgi verilmektedir.

KVK Kanunu kapsamında, kendi iş ve çalışmaları özelinde, bizzat "veri sorumlusu" olup, Politikadaki bilgi ve ilkeler tüm Selkasan için geçerlidir.

1) Bölüm: Genel Bilgilendirme

Selkasan kişisel verileri mevzuatı tarafından öngörülen sınırlar dâhilinde, aşağıdaki şekilde işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu politikada belirtilen amaçlarla ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve hizmetlerinden yararlanabilmeniz amacıyla toplanmaktadır. İşlenen kişisel veriler, ürün ve hizmetlerimizin türü ve niteliğine göre değişebilmektedir. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ofislerimiz, internet sitemiz, sosyal medya, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilmekteyiz.

Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafımıza ait ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla, Selkasan ofis binalarını, şubelerini, fiziken ziyaret ettiğinizde veya internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret ettiğinizde veya Selkasan nin düzenlediği etkinlik, organizasyon gibi faaliyetlere katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Usul

Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, kimlik bilgileri, sosyal medya, fatura bilgileri gibi) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir. Bunun yanı sıra 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel verileriniz bu defa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5 ve 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, verdiğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı ise, aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.


Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Veri, sahibinin açık rızası kapsamında ve açık rızada belirtilen amaçlarla işlenir. Kural olarak, aşağıdaki diğer şartların varlığı halinde veri sahibinin ayrıca açık rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır.


Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunda açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri hukuka uygun olarak işlenir. Kanunlarda veri işlemeye izin verilen hallerde, ilgili kanunda yer alan sebep ve veri kategorileri ile sınırlı olarak veri işlenir.


Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.


Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde (sözleşmenin kurulması veya ifasına dayalı olarak verisi işlenecek kişinin sözleşmenin taraflarından birisi olması koşuluyla) kişisel veriler işlenebilir.


Hukuki Yükümlülüğü Yerine Getirmesi

Selkasan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde, veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.


Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi:

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.


Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Selkasan meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir. İşlenen verilerin KVK Kanunu'nda tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; kişisel veri sahibinin açık rızası da yok ise, kişisel veri ancak KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilir:

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise; ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.


Kişisel Verilerin Güvenliği

Selkasan, KVK Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.


Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Politikada belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, Selkasan hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Madde 11’de Sayılan Hakları

KVK Kanunu Madde 11 uyarınca:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVK Kanunu anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen size aittir.

Yukarıda da belirtilen 6698 sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine ulaşarak kullanabilirsiniz.


2) Bölüm: Temel İlkeler

Selkasan kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları karşılar ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket eder.


Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olması

Selkasan KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler, veri sahiplerine karşı "şeffaflık" ilkesini benimser ve kişisel veri sahiplerine bilgilendirmede bulunur. Bilgilendirmede, açıklık ve dürüstlük esas alınır, toplanan kişisel verilerin kullanım amacı hakkında net bilgi verilir ve veriler bu çerçevede işlenir. Kişisel verinin, herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın veri sahibi üzerinde olumsuz etkiye sebebiyet verecek şekilde kullanımından kaçınılır.


Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

Selkasan işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar.


Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Selkasan kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle toplar ve işler. Selkasan kişisel verileri, yürütmekte oldukları faaliyetlerle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler.


İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Selkasan işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır. Bu çerçevede, veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesi esastır.


İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Selkasan Türk Ceza Kanunu madde 138 ve KVK Kanunu Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza ederler. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. Süre bittiğinde, verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


3) Bölüm: Yürürlük ve Uygulama

Bu Politika 07.Ekim.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.


Tanımlar Açıklama
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.
Bağlı Şirket Selkasan tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen şirket anlamına gelir.
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, çalışanlar ve çalışan adayları.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Özel Nitelikli Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Kişisel Veri Kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur. Örneğin, her bir tüzel kişilik.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu Selkasan Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. (kısaca Selkasan olarak anılıyor), Manisa OSB 2.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:8 Yunusemre | MANİSA

Selkasan olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösteriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyor ve işbu aydınlatma metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Selkasan KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere veya yurt dışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz Selkasan tarafından, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere ve kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte aşağıda daha detaylı sayılan amaçlarla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Selkasan başta olmak üzere bağlı Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar Selkasan’ ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz fiziksel güvenlik amacıyla işyeri, ofis, tesis ve eğitim kurumlarında güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta; ziyaretçilerimizin giriş ve çıkışlarında kayıtları alınmaktadır. Şirketimizin internet servislerinden faydalananların geçmişe yönelik bağlantı bilgileri kanunun gerekliliklerine uygun olarak saklanır. Kişisel verileriniz Şirketimiz ve bağlı Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.


Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenir:

Selkasan'ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin ve hizmetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Selkasan'ın ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; Selkasan’ın ticari politikalarının tespit, planlanma ve uygulanması; Selkasan ve bağlı şirketlerinin ve Selkasan ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması (Selkasan tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Selkasan a ait ofis işyeri tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, Selkasan şirket müşterilerini değerlendirme, ürün v.s. ilişkin şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, iç ve dış denetimler, mali işler vb.)

Selkasan her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması; Selkasan ’ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Selkasan tarafından işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgiye, www.selkasan.com resmi internet adresindeki POLITIKALARIMIZ bölümünden ulaşabilirsiniz.


İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; Selkasan ’ınn yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Selkasan ’ın ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi Selkasan’ın ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; Selkasan’ın ve Selkasan ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Selkasantarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Selkasan’a ait ofis, işyeri, tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Selkasan müşterilerini değerlendirme, ürün v.s. şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, iç ve dış denetimler, mali işler v.b.), Selkasan’ın her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması; Selkasan’ ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Selkasan ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün, eğitim ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Rızanızı Gerektiren Haller

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Selkasan’ın açık rıza almaksızın kişisel verileri (sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri) işleyebilme hakkı mevcuttur.

Mevzuatta belirtilen ve yukarıda yer alan istisnalar haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil tüm kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenemez. Açık rızanız alınmadan önce size ait verilerin işlenme gerekçesi ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeniz gerekmektedir.


Veri Güvenliği

Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.


Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Manisa OSB 2.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:8 Yunusemre | MANİSA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


[/column] [/grid] [/toggle] [toggle state="closed" title="Kalite - Çevre - iSG Politikamız"] Selkasan Kalite [/toggle] [toggle state="closed" title="İnsan Kaynakları Politikamız"] [grid] [column size="1-1"]

  Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu olarak en değerli varlığımızın İnsan kaynağımız olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda;

 • Şirket kültürümüze uygun ve talep edilen nitelikteki personelleri hızlı bir şekilde tedarik ederiz.
 • Alımlarımızda din, mezhep, ırk, cinsiyet, milliyet ve politik durumlar gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarını sağlar, ayrımcılığa izin vermeyiz.
 • Kadın çalışan sayısının arttırılması ve iş yaşamında daha fazla rol almalarını sağlayacak çalışmalar yaparız.
 • Adaletli bir ücret politikası uygularız.
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek için eğitim olanaklarını sağlar ve kariyer planları yaparak sürekli gelişmelerini sağlarız.
 • Çalışanlarımız için huzurlu ve fikirlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri bir çalışma ortamı sağlar, sosyal sorumluluk projeleri ile manevi duygularının gelişmesine de katkıda bulunuruz.
[/column] [/grid] [/toggle] [toggle state="closed" title="Etik Davranış Kuralları Politikamız"] [grid] [column size="1-1"]
 • Hukuki Sorumluluk

 • Tüm Selkasan çalışanları kendi görev alanları ve bunun için gerekli olan makamlarla ilişkilerinde ulusal ve uluslararası tüm yasalara uygun davranış sergiler. Kurum ve kuruluşlara, çıkar ilişkisi içerisinde yaklaşmaz. Şirketimizi temsil etme durumunda, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere eşit şekilde davranır. Kamu kurumlarının istemiş olduğu bilgileri zamanında ve doğru bir şekilde iletir. Ticari ilişkilerinde, yasal mevzuatların ve etik kurallarının dışına çıkılmasına izin vermez. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’ a uygun davranır. Serbest ve adil rekabeti bozacak anlaşmaların içerisinde yer almaz. Selkasan yönetim kadrosu yasal mevzuatlara ve işbu Etik Davranış Kuralları’ na uygun davranılmasını sağlar. Beklentimiz, tüm çalışma arkadaşlarımızın gerekli yasal mevzuatlara ve Etik Davranış Kuralları’ na tam olarak riayet etmeleridir. Aksi davranışlara, görev ve ünvanına bakılmaksızın kesinlikle göz yumulmayacaktır.
 • Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak

 • Firmamızda rüşvete ve yolsuzluğa tolerans gösterilmemektedir. Gerek kamu gerekse özel sektör ile olan münasebetlerinde, işlerin daha hızlı veya hukuka aykırı bir şekilde yapılmasına yönelik ödeme ve bağışlarda bulunmaz. Selkasan çalışanları, ticari iş ilişkisinde bulunduğu kurum veya kişilerden kendi, ailesi veya yakınları için menfaat sağlayamaz. Selkasan adını kişisel fayda sağlamak için kullanamaz. İlişkilerinde tereddüte düştüğü durumlarda Fabrika Müdürü’ne danışır. Selkasan çalışanları; görevlerini veya kararlarını etkileyebilecek, ekonomik değeri olan veya olmayan hediyeleri kabul etmez, davetlere katılmaz. Tarafsızlığına gölge düşürmeye yönelik hareketlerde bulunmaz.
 • Gizlilik

 • Gizli bilgi; bilmesi gereken kişiler dışındakilere açıklanmasının ya da verilmesinin millî güvenlik veya kişisel güvenlik açısından sakıncalı olduğu bilgi varlıklarıdır. Bu varlıklar arasında; personel özlük haklarına ait bilgiler, sağlık raporları, yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler, tasarımlar, ticari sırlar ile açıklanmamış mali bilgiler sayılabilir. Görevlerini yerine getirirken bu tür bilgilere sahip olan Selkasan çalışanları, bu bilgileri sadece Selkasan amaçları için kullanır ve gizli kalmasını sağlar. Kişisel menfaat sağlamak için kullanmaz. Edindiği gizli şirket bilgilerine dayanarak değerli kâğıtlar satın almaz veya bunların satın alınması veya satılması için telkinlerde bulunmaz. İşten ayrılan personellerimiz de bu gizlilik prensibine uygun hareket eder, iş ilişkisinin sona ermesinin ardından da öğrendiği gizli bilgileri 3. kişilerle paylaşmaz. Firmamızda işlenen tüm bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na uygun bir şekilde saklanır ve korunur. Bilgi İşlem Departmanı, kişisel ve işlere dair verilere yetkisiz kişilerin erişmesine, silmesine veya değiştirmesine karşı gerekli tüm teknik tedbirleri alır.
 • Sosyal Sorumluluk

 • Selkasan olarak üzerimize yüklenmiş olan toplumsal ve sosyal sorumlulukların bilincindeyiz. Toplumun olumlu yönde gelişmesini sağlayacak her türlü desteği vermeye hazırız. Sosyal sorumluluk projeleri başlatarak veya başlamış olan projelerde yer alarak üzerine düşenleri yapacaktır. Selkasan her türlü ayrımcılığın karşısındadır. Hiçbir surette ten rengi, yaşı, uyruğu, dini, cinsiyeti, etnik kökeni, gebeliği, engeli olması, siyasi veya sendikal faaliyetlerde bulunması nedeniyle ayrımcılık yapmaz, yukarıda sayılan kriterleri işe alımda veya mevcut çalışanların mesleki kariyerlerinde kullanmaz. Kadınların çalışma hayatında daha etkin rol almaları için gerekli çalışmaları yapar. İşe alımda ve terfilerde eşit davranır; performans, yetkinlik ve tecrübeye önem verir.
 • İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevrenin Korunması

 • Selkasan olarak, iş güvenliği ve iş sağlığına uygun çalışma ortamı yaratmak için ilgili yasal mevzuatlara ve standartlara uygun davranırız, gerekli güvenlik tedbirlerini alırız. Selkasan çalışanları da, iş güvenliği ile ilgili alınmış kurallara, talimatlara ve yasal mevzuata uygun davranmakla yükümlüdür. Selkasan olarak doğal yaşama ve dengesine saygı gösteririz. Kaynakların tasarruflu kullanılmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olmayı temel prensip ediniriz. Sürdürülebilir bir çevre için gerekli tedbirleri alırız. Buna sağlamaya yönelik yasal mevzuatlara ve standartlara uygun davranırız. Selkasan çalışanları da, çevre ile ilgili kurallara, talimatlara ve yasal mevzuata uygun davranmakla yükümlüdür.
 • Etik Davranış Kurallarının Uygulama Prensipleri

 • İhlallerin Bildirilmesi
  Çalışanlar, Selkasan Etik Davranış Kurallarına veya yasal mevzuatlara aykırı davranıldığını öğrenir veya şüphelenirse bunu Fabrika Müdürü veya İnsan Kaynakları Müdürü’ ne bildirmekle yükümlüdürler. Böyle bir bildirimde bulunan çalışanın, iş huzurunun veya iş ilişkilerinin bozulmaması için gizliliğe önem verilecektir. Bu mekanizmanın art niyetli bir şekilde kullanılmaması için, ihbar ve soruşturma sürecinde objektiflik, gizlilik ve etik kurallara uygun davranılacaktır. İftira niteliğinde yapılan bildirimler, etik kurallara aykırılık olarak dikkate alınacaktır.
  Disiplin Cezaları
  Etik davranış kurallarına aykırı davranılması durumunda aşağıdaki cezalar verilebilir;
 • Eğer bilerek yaptığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise ilgili kanunlar çerçevesinde işten çıkarma ve gerekli olması durumunda kanuni işleme başvurma,
 • Suistimal değilde, dikkatsizlik veya bilgi eksiliğinden kaynaklanan bir aykırılık söz konusu ise olayın önemine göre sözlü veya yazılı uyarı.
[/column] [/grid] [/toggle]

Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

 • Hızlı Hizmet
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Dürüstlük
 • Yasalara ve Etik İlkelere Uygunluk
 • İnsana ve Çevreye Saygı
 • Yetkin ve aidiyeti yüksek insan kaynağı

Ana Stratejilerimiz

Ana Stratejilerimiz

 • Katma değeri yüksek ve düşük maliyetli ürünleri pazara sunmak
 • Performans ve verimlilik odaklı çalışma
 • Ürün ve hizmet kalitesini arttırmak
 • Müşteri Odaklı Gelişim
 • Çalışanlarımıza Güvenli ve Sağlıklı İş Ortamı Yaratmak
 • Yenilenebilir kaynakları kullanarak, ekosistemi desteklemek